Del I: Visioner


Fire visioner - én natur: Landbrug
ved Niels Peter Nørring, direktør for Miljø & Energi, Landbrug og Fødevarer

Dette oplæg præsenterer landbrugets vision for fremtiden om 10 og 100 år, med fokus på landbrug i forhold til naturen. Oplægget omhandler spørgsmålet om, hvorvidt landbrug og natur visse steder skal samtænkes, eller om de to arealtyper skal være adskilte. Er det små eller store, konventionelle eller økologiske landbrug der er fremtiden, og hvilken rolle skal de have i forhold til naturen i Danmark? Kan man drage erfaringer fra udenlandske metoder, hvor landbrug og naturforvaltning integreres og moderne landbrug og miljø arbejder tæt sammen? Oplægget vil komme ind på, hvad der konkret skal arbejdes med, og hvordan det vil have indflydelse på naturen i nær og fjern fremtid.

Oplægget fra dagen (pdf)


Fire visioner - én natur: By og infrastruktur
ved Holger Bisgaard, kontorchef, Naturstyrelsen

I dette oplæg ses nærmere på, hvordan naturen i det åbne land er stillet overfor anlæg af fx motorveje, vindmøller, klimatilpasning og ekspanderende byer. Hvordan vil naturen være indtænkt i planlægningen af by og infrastruktur om 10 og 100 år? Bliver det eventuel relevant i fremtiden at snakke om ændring af Planloven med henblik på indførsel af en naturzone sidestillet med land- og byzone? Overordnet præsenteres "statens" visioner for naturen i forhold til by/infrastruktur og Planloven. Der vil altså være fokus på naturen i det åbne land i forhold til by/infrastruktur, ikke naturen i selve byen (grønne områder, lommeparker og lignende).

Oplægget fra dagen (pdf)

Fire visioner - én natur: Naturens parti
ved Michael Stoltze, cand. scient. i biologi, Natur og Idé

Dette oplæg beskriver Danmarks Naturfredningsforenings (DN) visioner for Danmarks natur. Hvad er vigtigt, og hvordan ser fremtiden for Danmarks natur ud om 10 og om 100 år? Oplægget kommer ind på effekterne af at opdele eller integrere natur og produktion og berører muligheder og udfordringer ved kombineret anvendelse. Oplægget beskriver, hvordan DN forholder sig til de andre store interessenter som er repræsenteret ved konferencen; infrastruktur, landbrug og brugerne. Konkrete planer og tiltag præsenteres for, hvordan vi kan arbejde hen mod den natur, DN ønsker.

Oplægget fra dagen (pdf)

Fire visioner - én natur: Brugerne
ved Maria Kock, friluftspolitisk konsulent, Friluftsrådet

Der er mange holdninger til anvendelsen og forvaltningen af naturen og det åbne land i Danmark. Danskerne bruger naturen og landskabet til mange former for friluftsliv, til alt fra de stilfærdige naturoplevelser til de langt mere ekspressive aktiviteter. Friluftsbrugerne kan derfor have meget forskellige ønsker og behov og dermed holdninger til forvaltningen. Fælles for dem er dog, at naturen og landskabet danner en uundværlig ramme for deres aktiviteter. Oplægget beskriver, hvad brugerne ønsker af natur- og landskabsforvaltningen, og hvad deres vision er for naturen og landskabet i Danmark om 10 år og om 100 år. Visionerne sættes i relation til andre former for arealanvendelse og giver bud på, hvordan der gennem forvaltningen kan opnås positive effekter for flere interesser samtidigt. Oplægget kommer endvidere omkring den altid relevante problemstilling om balancen mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.

Oplægget fra dagen (pdf)

 


Del II: Inspiration


Dynamisk og naturnær - er det fremtidens skovdrift?
ved Jørgen Bo Larsen, professor, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Dette oplæg omhandler fremtidens skovdrift, og skal inspirere til nye metoder, der kan komme naturen til gavn uden at ødelægge det økonomiske fundament for træproduktion. De fleste skove i Danmark har det formål at levere træ til industrien, og resultatet er derfor ofte homogene skove med begrænset biodiversitet. Samtidig er det en industri, der dækker relativt store dele af Danmarks areal og potentielt har mulighed for at tilgodese flere interesser. Kunne det f.eks. være muligt i forbindelse med skovdriften at tilgodese en bredere artsdiversitet, samtidig med at bevare en høj produktion og muliggøre rekreative aktiviteter? Oplægget kommer med bud på, hvilket værktøjer, der kræves, for at opnå en form for synergi mellem natur, produktion og brugervenlighed.

Oplægget fra dagen (pdf)

Designet natur - fortællingen om Femern
ved Karsten Mangor, chefingeniør, DHI

Oplægget skal virke inspirerende ved marine anlægsprojekter samt projekter vedrørende kystbeskyttelse og kystrehabilitering. Der gives en beskrivelse af de marine påvirkninger og disses betydning for kystprocesserne og for udvikling af naturlige kystlandskaber. Med denne forståelse som udgangspunkt, bl.a. supporteret af en kystklassifikation, beskrives hvordan naturhensyn kan indbygges i de forskellige typer kystprojekter således at man udover at opfylde projektets hovedformål ligeledes opnår en rehabilitering af kystlandskabet eller ligefrem får tilført nye kunstige naturelementer. Der vil blive givet eksempler på forskellige typer af kystprojekter med indbygget naturhensyn. Specielt er Femern-projektet interessant, fordi der i forbindelse med deponering af 16 mio. m3 overskudsjord fra tunneludgravningen skabes kunstige naturlandskaber, eksempelvis en eksponeret sandstrand, en strandlagune, en beskyttet rekreativ lagune, en naturlagune og en aktiv klint. Alle disse elementer er ikke nødvendige for projektets hovedformål men indføres med henblik på at rehabilitere den stærkt beskyttede Lollandske sydkyst. Hermed bidrager projektet med positive virkninger til lokalmiljøet i området.

Oplægget fra dagen (pdf)

Naturforvaltning i jordhøjde
ved Jakob Lausen, fagkoordinator for Team Natur, Halsnæs Kommune

I mange kommuner er der kun små beløb til rådighed til naturpleje, og dette får ofte konsekvenser for naturen. Dette er tilsyneladende ikke udtalt i Halsnæs Kommune, hvor mange lokaliteter plejes kontinuerligt, og akutte plejekrav imødekommes hurtigt. Dette kan være et eksempel til inspiration for andre kommuner. Dette inspirationsoplæg viderebringer kommunens metoder og praksis, så andre kan få glæde af dem – til gavn for naturen. Der fokuseres specielt på de ting, der gøres anderledes men vellykket, og hvad der kræves for hurtig handling. Herunder omtales vigtigheden af lodsejerkontakt og borgerinformation.

Oplægget fra dagen (pdf)

Et kig ud over grænserne - er græsset grønnere på den anden side?
ved Hans Henrik Bruun, lektor, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Oplægget skal virke inspirerende for arealforvaltningen på stor og lille skala. Natur- og landbrugsområder i Danmark er i dag meget opdelte. Der tænkes sjældent i synergi-effekter eller i løsninger, der tilgodeser begge arealoptagere. Naturen bliver til stadighed presset på sit areal og kvalitet, og samtidig stiger efterspørgslen på fødevarer og derved landbrugsareal. Nytænkning, der tilgodeser både natur og fødevareproduktion, vil være nødvendige i fremtiden. Andre lande har allerede erfaringer med at sammentænke landbrug og natur. Hvad kan vi lære af de udenlandske erfaringer, som vi kan bruge i en dansk kontekst? Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at tænke naturen ind i landbruget? Eksemplerne omhandler konkrete tiltag, som kan bruges i Danmark, og som kan inspirere til nytænkning indenfor landbrugserhvervet såvel som hos naturforvaltere.

Oplægget fra dagen (pdf)