Carsten Rahbek
Carsten Rahbek (CR) er uddannet biolog på basis af uddannelelsesforløb på Københavns Universitet, University of Wisconsin og NMNH Smithsonian Institution i USA. Han fik sin PhD-grad som 30-årig, blev lektor som 32-årig og udnævnt til fuld professor i 2005 som 40-årig på Københavns Universitet. I 2006 blev CR indvalgt som medlem af Det Kongelige Videnskabernes Selskab. I dag er han em af verdens mest indflydelsesrige makroøkologiske forskere og i top 1% af citerede forskere. CRs primære forskningsområder er at forstå de økologiske, evolutionær og klimatiske processer, der bestemmer arters udbredelser og diversitetsmønstre på stor geografisk skala. Han arbejder desuden med biologiske effekter af klimaforandringer, conservation biologi, miljøøkonomi og sygdomsøkologi. Til daglig er CR leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (www.macroecology.ku.dk) . Centeret arbejder med at forstå fordeling af lib og den biologiske mangfoldighed på Jorden, og hvordan man kan forvalte biodiversitet og økosystem-ydelser i en foranderlig verden med begrænsede ressourcer.

Per Dolmer
Per Dolmer (PD) er seniorrådgiver ved DTU, Aqua Institur for Akvatiske Ressourcer. PD er uddanet biolog ved Århus universitet og afsluttede sit studie i 1991, PD arbejder hovedsagligt med blåmuslinger og deres betydning for det marine økosystem, hertil er blandt andet knyttet fiskeri og opdræt af muslinger. PD har i en årrække arbejdet med miljøeffekter af muslingefiskeri og deltaget i en række miljøkonsekvensvurderinger af fiskeriet i Natura 2000 områder og bedømmelse af fiskeriet i forbindelse med MSC (Marine Stewardship Council) certificering af blåmuslingefiskeri i Limfjorden.

Søren Bøye Olsen
Søren Bøye Olsen (SBO) er adjunkt på Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Han er uddannet Forstkandidat fra den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole og har en ph.d. i miljøøkonomi fra Københavns Universitet. SBOs primære forskningsområde er indenfor økonomisk værdisætning af ikke-markedsomsatte goder som f.eks. natur og miljø. Mere specifikt arbejder han med metodeudvikling af de såkaldte præferencebaserede værdisætningsmetoder med specielt fokus på den betingede værdisætningsmetode og valghandlingseksperimentmetoden. SBO har blandt andet været involveret i projekter omhandlende værdien af naturnær skovdrift, værdien af tabt natur i forbindelse med motorvejsbyggeri, værdien af rekreativt fiskeri, og han er pt. involveret i et projekt omhandlende præferencer for oplevelser i skove. SBO underviser de miljø- og naturressourceøkonomistuderende på Det Biovidenskabelige Fakultet i økonomisk værdisætning og Cost-Benefit analyse.

Thyge Nygård
Thyge Nygård (TN) er uddannet agronom fra Den Kongelige Vetinær og Landbohøjskole. Han er ansat i Danmarks Naturfredningsforening og er til dagligt beskæftiget med områderne landbrug, herunder miljøgodkendelser af husdyrsbrug, nationalparker, naturpleje, landbrugsfagligt netværk samt netværk for jordbrugskommissionsmedlemme. TN har tidligere været beskæftiget indenfor planteavl, natur og miljø. TN har især arbejdet ,ed projekter omkring afgræsning og naturpleje.

Mads Fjeldsø Christensen
Mads Fjeldsø Christensen (MFC) er uddannet biolog fra Århus Universitet, med speciale indenfor beskyttelse af truede arter, specifikt i forhold til fragtmenteringen af landskaber og konsekvenser for små populationer. Med en fortid i Kommunernes Landsforening indenfor vand og natur, har MFC siden 2008 været ansat som projektleder i vejle Kommune med ansvar for truede arter og vand- og naturprojekter.

Ulla Rose Andersen
Ulla Rose Andersen (URA) er uddannet hortonom og har mange års erfaring som projektleder for store komplekse natur- og miljøopgaver. URA har erfaring med projekter indenfor naturforvaltning, naturundersøgelser, miljøvurdering (VVM), Natura 2000 konsekvensvurderinger, fysisk planlægning, naturgenopretning og udarbejdelse af plejeplaner. Hun har specialiseret sig i Natura 2000, spredningsøkologi, succession og bæreevne ved rekreativ udnyttelse, landskabsplanlægning, kontrol af landskabsukrudt, græsning og landskabspleje, samt biodiversitet i terrestriske økosystemer.

Jan Fischer Rasmussen
Jan Fischer Rasmussen (JFR) har 15 års erfaring som feltbiolog i forbindelse med overvågning af arter og naturtyper, i de senere år særlig de som er omfattet af Natura 2000 direktiverne samt §3. Jan har speciale i måling og bevaring af biologisk mangfoldighed. Han har arbejdet med både botaniske og zoologiske registreringer, men hovedinteressen - også i fritiden - er insekter og fugle. Jan sidder i bestyrelsen af Entomologisk Forening, sidder i Entomologisk Fagudvalg, er Entomologisk Fagudvalgs repræsentant i Det Grønne Kontaktudvalg og er suppleant til repræsentantskabet i Dansk Ornitologisk Forening. På Danmarks største naturhjemmeside "Fugle og Natur" optræder han som artskoordinator og kvalitetsansvalig.

Jørn Jensen
Jørn Jensen (JJ) er uddannet agronom fra Landbohøjskolen, nu KU LIFE. Siden 1986 har JJ været tilknyttet Miljøministeriet, hvor han bl.a. har medvirket ved udarbejdelsen af marginaljordsstrategien fra 1987 og i administrationen af naturforvaltningsmidlerne i perioden 1989-1995 og igen i perioden 1998-2000. JJ var sekretær for Wilhjelmudvalget i 2000-2001 og har løbende medvirket i ministeriets naturpolitiske arbejde, ligesom JJ i hele perioden1988-2010 har arbejdet med EUs fælles landbrugspolitik, herunder navnlig landdistriktprogrammets muligheder for at sikre tilskud til natur- og miljøordninger. JJ har endeligt medvirket i arbejdet med Grøn Vækst-planen fra 2009. JJ har ved siden af arbejdet i Miljøministeriet skrevet en række artikler og bøger med fokus på især natur, miljø og landbrug.

Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsen (REL) er uddannet cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab ved Aarhus Universitet i 1998. REL er forfatter, foredragsholder og idéhistoriker. Han har været redaktør af Humanisme.dk siden 2001, Danarige.dk siden 2008 og kommentator ved Politiken siden 2004. I 2009 udgav han bogen Danmark er en kvinde - på genopdagelse i den danske natur og debuterede i forlængelse heraf som digter med digtsamlingen Danmarks Krans. REL er medlem af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden.