Der har igennem de sidste par år været øget fokus på især fiskeriets betydning i EU, bl.a. med oprettelse af pilotprojekter for nye kontrolformer, såsom kameradokumenteret fiskeri. Samtidig er der forskellige projekter i gang for forbedring af biodiversiteten i havet fx planer om oprettelse af stenrev ved Als og Århus Havn, samt undersøgelse af havvindmøllers mulige funktion som kunstige stenrev.

Formiddagens oplæg vil starte med et statusoplæg, hvor den nuværende situation, primært for stenrev, fremlægges. Hernæst følger oplæg vedrørende trusler mod den bløde havbund, trusler mod stenrev og artsdiversiteten på stenrev. Formiddagen har således en statusorienteret karakter.

Eftermiddagens oplæg vil belyse udsigten til oprettelse af marine nationalparker, oprettelse af kunstige rev fx ved havvindmøller og konkrete muligheder for at sikre de rev, der stadig er tilbage. Til sidst vil ordstyreren afrunde og sammenfatte de visioner, der har været fremlagt. Eftermiddagen får derved en løsningsorienteret karakter.

Når debatter i medierne omhandler naturområder, er det oftest med fokus på land eller vedrørende fiskeriets indflydelse i havet. Begge emner er vigtige, men vi ønsker med dette års Wilhjemkonference at bringe havbunden som naturområde frem i lyset. Dette mener vi er vigtigt, fordi havbunden har en vigtig indflydelse på fiskeriet, ligesom fiskeriet også har en indflydelse på havbunden og fordi det er vigtigt at gøre opmærksom på den naturrigdom, der stadig findes i den danske havbund og som stadig er truet.

Kort sagt er formålet med årets konference at synliggøre havbundens tilstand i Danmark og præsentere konkrete løsningsmodeller og visioner for sikring af de tilbageværende rev og for at genskabe dele af det tabte stenrevsareal.