Bo Fritzbøger
Han er til daglig lektor i historie ved SAXO-Instituttet, KU, og beskæftiger sig især med landskabets, landskabsudnyttelsens og miljøets historie. Han har således gennem mange år forsket i skovens og skovbrugets historie i Danmark. På konferencen vil han tale om forholdet mellem samfundsmæssige interesser bag danske skoves brug og landskabelige fremtræden siden 1805. For når vi danskere vil ”ud i naturen”, tager vi som regel en tur langs kysten eller ind i skoven. Men hvornår, hvordan og hvorfor blev skoven egentlig betragtet som ”natur”. Og hvordan omgås vi den mest ”naturligt” i dag?"

 

Martin Einfeldt
Han er tidligere kommunikationschef i Dansk Skovforening og har indgående kendskab til hvordan private skovejere føler, tænker og handler. Han har ofte set psykologiske faktorer (fx motivation, tillid, relationer og engagement) være afgørende for succesfuld naturforvaltning, mens hverken naturforvaltningens politikere, myndigheder, organisationer eller forskning har tradition for at håndtere al den psykologi der er i spil.

 

Palle Madsen
Han er professor MSO i skovdyrkning ved Skovskolen, IGN, Københavns Universitet, hvor han især arbejder med anvendt forskning og udvikling, der kan understøtte og øge skovenes og skovbrugets bidrag til en bæredygtig udvikling af samfundet. Palle er meget optaget af udvikle foryngelsesmetoder, som kan sikre anvendelsen af mange træarter i skovbruget fremover, så skovene fortsat kan tilpasse sig fx menneskeskabte klimaændringer og undervejs bidrage effektivt til at modvirke disse

 

Jacob Heilmann-Clausen
Han er biolog og lektor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Statens naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Her forsker han i biodiversitet i skov, med særligt fokus på betydningen af habitatfaktorer, skovhistorie, skovdrift og skovdynamik.
Mere bredt arbejder Jacob med at udbrede evidensbaseret naturforvaltning i Danmark, hvor en faglig vurdering af virkemidler, blandt andet gennem monitering af biodiversitetseffekter spiller en central rolle. Rent organismemæssigt er han svampeekspert og leder Danmarks Svampeatlas, som gennem borgerinddragelse kortlægger Danmarks Svampe.

  

Niels Peter Damsgaard Jensen
Han har været skovrider for Salten Langsø Skovadministration A/S i snart 32 år. I 1994 påbegyndte de i SLS at omlægge skovdriften til naturnær skovdrift og I 2003 blev SLS A/S PEFC certificeret og her har han ageret formand for PEFC fra 2004-15. 
Niels' oplæg vil være om hvordan man kan gøre noget godt for biodiversiteten på sin egen grund og hvordan kan det forenes med skovdrift eller andet erhverv? Og hvilke forhindringer findes der ved at fremme biodiversitet i egen skov?

 

Katrine Hahn Kristensen 
Specialkonsulent i Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, i Tilskudsenheden, og har ansvar for tilskudsordningerne for skov med biodiversitetsformål og privat urørt. Hun har en Ph.D. i skovøkologi fra Københavns Universitet med fokus på processer i urørt løvskov. Hun har tidligere arbejdet i både Danmarks Naturfredningsforening, på Institut for Geovidenskab og Naturressourcer (KU), på Universitetet i Stavanger (Norge) og som sekretær for SamNordisk Skovforskning under Nordisk Ministerråd.

 

Camilla Fløjgaard
Post.doc på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Her arbejder hun med dansk naturforvaltning, biodiversitet, græsning og rewilding. 
Til konferencen vil hun snakke om hvordan naturpleje og arealstørrelse går hånd i hånd og mulighederne for at få en mere vild naturforvaltning i store naturområder i Danmark.

 

Peter Ilsøe
Direktør i Naturstyrelsen siden 2016 og har en baggrund som forstkandidat. Han vil til konferencen give et indblik i naturstyrelsens arbejde med at tage hensyn til og øge biodiversiteten i skovene, drive skovene effektivt og skabe friluftstilbud til de millionvis af danskere, der nyder en tur i skoven.

 

Vivian Kvist Johannsen
Seniorforsker ved Skov, Natur og Biomasse - Københavns Universitet - IGN. Vivian forsker i skovenes tilstand og udvikling, for enkelttræer, bevoksninger og skovlandskaber. Særlige emneområder er balancen mellem skovenes forskellige funktioner herunder kulstofbinding, vedproduktion og som levested for biodiversitet, som centrale elementer af bæredygtighed af skovene. Forskningen ser også på skovenes aktuelle tilstand som et resultat af vækstvilkår, klima og tidligere generationers prioriteringer og som et grundlag for fremtidige muligheder.

 

Mads Jakobsen
Arbejder til daglig i Den Danske Naturfond med planlægning og udvikling af fondens naturprojekter. På konferencen vil han tale om, hvordan fonden arbejder med at beskytte natur og biodiversitet knyttet til de danske skove. Han vil tage udgangspunkt i de skove, som fonden har erhvervet, nemlig Bøtø Skov på Falster og Kollund Skov i Sønderjylland.

 

 

Ordstyrer

Peter Friis Møller
Forstkandidat og dels tilknyttet De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS) som seniorrådgiver og projektforske og dels selvstændig (Skov- og Naturrådgivning). Han arbejder bl.a. med vegetationshistorie og naturlig skovudvikling, naturforvaltning og naturbeskyttelse i skov (herunder biodiversitet, §25-registrering og omstilling af skov til biodiversitetsformål) samt formidling.