I. Status for naturen i det åbne land? (pdf)
Naturen i det åbne land er trængt som følge af intensiv landbrugsdrift, byudvikling, industri og infrastruktur. Manglende pleje betyder at ellers lysåbne naturtyper mistrives og gror til, samt at ellers almindelige arter bliver sjældnere. Alligevel opleves en fremgang for mere sjældne arter, såsom store rovfugle. Men hvad er egentlig status for den danske natur? Er der lyspunkter og bedring i sigte for naturen i det åbne land? Eller er naturen som så mange frygter i konstant forværring? (oplægsholder: Bettina Nygaard)

II. Visionerne for udvikling i det åbne landskab (pdf)
Danmark er et tæt befolket land uden store åbne vidder, men med en enestående mosaik af mange forskellige naturtyper, hvoraf hovedparten har sin oprindelse som følge af tidligere tiders udnyttelse af landskabet. Derfor er det vigtigt at tage stilling til hvilke overordnede visioner, vi har for den danske natur. Hvilke naturtyper skal vi satse på - hvilket natursyn skal være gældende i naturforvaltningen, og hvem skal afgøre det? Skal der laves konkrete prioriteringer af naturen i Danmark, således at vi går efter ét bestemt mål? Vil dette forringe fleksibiliteten i naturen, eller vil det give mulighed for en mere konkret indsats? (oplægsholder: Michael Stoltze)

III. Mere natur til gavn for samfundet
Naturen og samfundet har altid været tæt forbundet i Danmark, og udviklingen i det åbne landskab vil fortsat betyde, at der skal søges en balance, så begge kan sikres. Kan natur og samfund sameksistere, så naturgenopretningen sker i samspil med samfundsudviklingen? Hvilke incitamenter er der for naturskabelse? Hvilke nytteeffekter har naturgenopretningen haft på lokalsamfundet, hvis naturen og lokalsamfundet sættes som samlet mål? Er der eksempler? (oplægsholder: Mogens Bjørn Nielsen)

IV. Udvikling af landdistrikterne - økonomiske incitamenter (pdf)
Midlerne i den fælles landbrugspolitiks søjle 2 forventes at stige i den nærmeste fremtid. Midler, som bl.a. skal bruges til udvikling af landdistrikterne og naturen i det åbne land. Hvordan bruges midlerne bedst muligt til at skabe både natur og en sund økonomisk udvikling i landdistrikterne? Hvilke økonomiske og socioøkonomiske gevinster er der ved at genoprette og udvikle naturen i landdistrikterne, og hvor meget udvikling kan der skabes under de nuværende økonomiske forhold? (oplægsholder: Alex Dubgaard)

V. Naturgenopretning i praksis
Arealanvendelsen i Danmark gennem de sidste mange år har betydet en effektiv fortrængning af naturen. Store områder har været, og er i stor udstrækning stadig, underlagt dræning, som sammen med manglende plejetiltag har resulteret i en væsentlig forringelse af naturen. En vigtig del af udviklingen af naturen og samfundet i landdistrikterne er derfor at genoprette nogle af de tabte naturværdier. Men hvilke praktiske muligheder er der for at genoprette naturen? Hvad er tidshorisonterne, og hvilke økonomiske rammer er gældende i dansk naturgenopretning?
(oplægsholder: Lars Bo Christensen)

VI. Kan man genskabe god natur? (pdf)
Mange sjældne arter er i de senere år forsvundet fra den danske natur, som i dag er præget af få almindelige arter med en høj næringsstof- og/eller stresstolerance. På trods af denne ensretning af naturen igangsættes der jævnligt naturgenopretningsprojekter med varierende succes. Hvordan reagerer naturen på genopretning, fungerer det, og hvad er kriterierne for succes? Hvad er tidsperspektiverne, hvis der skal genskabe en "god" natur, og hvordan kan der skabes natur, som kan klare sig på længere sigt? (oplægsholder: Kaj Sand-Jensen)

VII. Landskab, kvalitet og demokrati (pdf)
Hvilken natur - eller hvilke naturværdier - er det værd at sigte efter? Er der kun natur på landet og er al natur lige meget værd? Kan værdisætning og prioritering medvirke til at skabe langsigtede løsninger for den danske natur? Men hvordan skal valget af værdier træffes og hvem skal afgøre det? Er det eksperter (og i givet fald hvilke?), folks betalingsvillighed eller noget helt tredje, der skal afgøre prioriteringen? (oplægsholder: Finn Arler)