Mogens Bjørn Nielsen
Mogens Bjørn Nielsen (MBN) er uddannet geolog og geograf. Han har arbejdet med vand, natur og miljø i 25 år i amter og rådgivende virksomheder i både Danmark og udlandet. Siden 2006 har MBN været ansat som afdelingschef i Natur og Miljø, Århus Kommune med det daglige ansvar for kommunens myndighedsopgaver med vand, natur, landbrug og åbent land.

MBN er desuden formand for Århus Kommunes Grønne Råd, der rådgiver og udtaler sig om naturforvaltning til politikere og forvaltning. Desuden er han formand for kommunens nye Grundvandsforum, der har til formål at sikre drikkevandet for fremtiden og består af erhvervsinteresser, beskyttelsesinteresser og repræsentanter for vandværker.

Lars Bo Christensen
Lars Bo Christensen (LBC) er uddannet cand. scient. Han er sektionsleder i rådgivningsvirksomheden inden for natur og plan inden for Århus afdelingen af Orbicon. LBC har derfor stor erfaring med danske naturgenopretningsproblematikker, og hvordan der skabes enighed og forståelse for naturgenopretning i Danmark.

Alex Dubgaard
Alex Dubgaard (AD) er afdelingschef på afdeling for Miljø og Regional Udvikling på Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet. Uddannet cand.polit. med ekspertiseområder indenfor bæredygtig primærproduktion og bioenergi, og miljø og naturressourcers økonomi og forvaltning har AD bl.a. arbejdet med miljøøkonomiske vurderinger af havmølleparker, bæredygtighedsbegrebet og samfundets værdisætning af diverse naturtyper.

Kaj Sand Jensen
Kaj Sand Jensen (KSJ) er professor i ferskvandsbiologi på Biologisk Institut ved Københavns Universitet med speciale vandløbsøkologi, primærproduktion og klimaforandringers påvirkninger af ferskvandsmiljøer. Han har i de seneste år arbejdet intensivt med den økologiske tilstand i Furesøen som resultat af menneskelige påvirkninger gennem 100 år.

KSJ er redaktør på to bind af bogserien Danmarks Natur, Havet og Geologien, deltager aktivt i debatten om forskningsproduktion og formidling, en dedikeret underviser og forfatter til lærebogen Økologi og Biodiversitet - Overordnede mønstre for individer, bestande og økosystemer

Jens Olesen
Jens Olesen (JO) er en af Danmarks mest erfarne formidlere af natur til børn og voksne i alle aldre. Han har arbejdet for Danmarks Radio siden 1981 og står bag talrige udsendelser som fx "På besøg i dyrenes verden", "Alverdens dyr for dig", "Snushanen" og "Blå Barracuda". På det seneste kan han høres hver uge på P1, når han bevæbnet med mikrofon drager ud for at berette om den danske natur i Natursyn. Jens Olesen er cand. scient. fra Københavns Universitet i 1972 med hovedfag i zoologi og dyrs adfærd som speciale.

Michael Stoltze
Michael Stoltze (MS) er uddannet biolog fra Københavns Universitet, hvorfra han også afsluttede sin ph.d. ved zoologisk museum i 1994 på baggrund af en landssækkende undersøgelse af sommerfuglefaunaen i Danmark gennem 100 år. Efterfølgende blev han ansat på Danmarks Miljøundersøgelser, hvorfra han fortsatte sin karriere i Danmarks Naturfredningsforening frem til 2008.

MS er desuden forfatter og har været redaktør på tidsskriftet Naturens verden fra 1999 til 2002. Senest har han skrevet bestselleren Dansk natur (Gyldendal 2005 og 2007).

Siden 1. februar 2008 har MS været selvstændig med firmaet Natur og Idé, der arbejder med formidling, kommunikation, rådgivning og idéudvikling inden for natur, miljø og klima.

Bettina Nygaard
Bettina Nygaard er uddannet biolog fra Københavns Universitet med en ph.d. i vegetationsøkologi på baggrund af studier af vegetationens respons på ændrede levevilkår i retablerede vådområder. Hun er ansat som forsker ved Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet med speciale i de lysåbne naturtypers naturtilstand og økologi. Hun er tilknyttet biodiversitetsgruppen, der udfører forskning, overvågning og rådgivning vedrørende forvaltning af biodiversitet og national og international naturbeskyttelse, herunder den danske overvågning af naturtyper og arter omfattet af habitatdirektivet. Hendes forskning koncentrerer sig om sammenhængen mellem sammensætningen af arter i enge, moser, heder, klitter, strandenge og overdrev og de økologiske kår på voksestedet, samt forudsigelser af naturens respons på naturlige og menneskeskabte ændringer i miljøet.

Finn Arler
Finn Arler (FA) uddannet ph.d. i Filosofi og Lektor i Humanøkologi. Han er ansat på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, og ansvarlig for AAU's nye toårige master-uddannelse i miljøvurdering fra 2006. FA er oprindeligt uddannet fra Aarhus Universitet og har i mange år beskæftiget sig med relationen menneske-miljø/natur. FA har især arbejdet med forskellige natur- og miljøetiske problemstillinger, herunder spørgsmål om bæredygtighed, demokrati, retfærdighed, drivhuseffekt, biodiversitet og landskabs- og naturkvalitet. Han har skrevet en række artikler indenfor de nævnte områder og bl.a. været redaktør på bøgerne Miljø og etik og Cross-cultural Protection of Nature and the Environment, og Humanøkologi. Miljø teknologi og samfund.

FA har desuden siddet i det tidligere Naturråds repræsentantskab.